Telefon kontaktowy   Tel. 18 441 62 28
Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM
Tel. 605 065 771 lub Tel. 695 230 705
Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW
Tel. 693 128 031 lub Tel. 666 839 268

Dostawa chloranu (I) sodu – podchlorynu sodu w ilości 360 litrów – dezynfekantu do wody przeznaczonej do spożycia w roku 2017

 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
 2. 1.dopuszcza się złożenie oferty w następujący sposób:
  1. pisemnie na dziennik podawczy pod adresem: 33-318 Gródek nad Dunajcem 28
  2. za pośrednictwem strony internetowej: przetargi@dunajec-grodek.pl (po otrzymaniu oferty zostaje przesłane potwierdzenie otrzymania).
 3. 2.ceny w ofercie podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. 1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa chloranu (I) sodu – podchlorynu sodu w ilości360 litrów-dezynfekantu do wody przeznaczonej do spożycia w roku 2017, z transportem własnym Wykonawcy.
  2. 2.Rodzaj zamawianego towaru: Podchloryn sodowy (Kod CPV: 24312220-2)
  3. 3.Charakterystyka produktu:
   1. Postać: Ciecz,
   2. Barwa żółta, żółto-zielona,
   3. Zawartość wolnego chloru w podchlorynie sodu 15-17%
   4. Trwałość produktu: min. 50dni kalendarzowych od daty produkcji, data produkcji nie później niż 15 dni przed dostawą
   5. Podchloryn sodowy stabilizowany
   6. Przewidywana ilość zamawianego podchlorynu sodu w roku 2017 wyniesie ok. 360 litrów. Ilość przewidywanego zamówieniu może ulec zmianie i ma wyłącznie charakter informacyjny.
   7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawianą partię towaru pod adres: Oczyszczalnia Ścieków w m. Rożnów, 33-316 Rożnów.
   8. Podchloryn sodu zostanie dostarczany w pojemnikach 30 litrowych. Przewiduje się około 12 dostaw w ciągu roku 2017. Dostawa w terminie 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Każdy dostarczony pojemnik winien być oznakowany etykietą wskazującą informację o zawartości pojemnika.
   9. Dostawy realizowane będą na podstawie e-mailowego (na adres e-mail Wykonawcy) lub telefonicznego wezwania Zamawiającego z 4 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem z podaniem ilości zamawianego produktu i terminu dostawy. Dostawa produktu do Zamawiającego będzie się odbywała w godzinach od 7.30-15.30
   10. Termin realizacji zamówienia do dnia 31.12.2017r.
   11. Wykonawca na oferowane produkty musi posiadać:
    1. 1.aktualny atest higieniczny PZH Warszawa na podchloryn sodu przeznaczony do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia,
    2. 2.aktualną kartę charakterystyki produktu chemicznego, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.,
    3. 3.pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane na podstawie Ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 z póź. niejszymi zmianami),
    4. 4.deklarację zgodności produktu z normami polskimi lub europejskimi normami zharmonizowanymi wystawioną przez producenta,
    5. 5.świadectwo jakości produktu.
 1. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena-100%.

 1. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
  1. Formularz oferty cenowej wg załączonego wzoru (załącznik nr 1)
  2. Deklarację zgodności oferowanego produktu z normami polskimi lub europejskimi normami zharmonizowanymi wystawioną przez producenta,
 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy osobno dla każdej części zamówienia.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 26.01.2017r., do godz. 10.00.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

ROBERT HAJDUK – pracownik spółki DUNAJEC, telefon: 666 838 213

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca zostanie zaproszony do negocjacji cenowych lub do podpisania umowy.

 1. Wzór umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

 

Załaczniki:

 1. Zaproszenie do złozenia ofert
 2. Formularz ofertowy
 3. Projekt umowy odbiór odpadów