Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

„Dostawa przyczepy kontenerowej dla Spółki „DUNAJEC” Sp. z o.o.”

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Zarząd Spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod:33-318), działając zgodnie
z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w spółce z o.o. „DUNAJEC” z siedzibą w Gródku n/Dunajcem”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:

„Dostawa przyczepy kontenerowej dla Spółki „DUNAJEC” Sp. z o.o.”

Nr postępowania: 3/WK/2018

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę przyczepy kontenerowej, zgodnej z poniższym opisem:
 1. Miejsce dostawy – Oczyszczalnia Ścieków w Bartkowej – Posadowej 415.
 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem na własny koszt i własne ryzyko.
 3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34223300-9 Przyczepy

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia – 31.12.2018 r.

 

III. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%
 2. Powyższe kryterium będą wyliczone według następującego wzoru:

najniższa cena spośród ocenianych ofert

Kc = —————————————————– x 100

cena ocenianej oferty

 

 1. Maksymalna liczba punktów, jaką w tym kryterium uzyska oferta wynosi 100.
 2. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska najwyższy wskaźnik wynikowy.

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 4. Wykonawca określi cenę ofertową ściśle według formularza cenowego podając wartość netto, stawkę i kwotę podatku od towarów i usług VAT i wartość brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 5. W trakcie realizacji Umowy podatek VAT za wykonane dostawy będzie naliczany zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia podana w Formularzu Oferty wraz z należnym podatkiem od towarów i usług zostanie odpowiednio dostosowana w drodze Zmiany do Umowy.
 6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
 2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

„DUNAJEC” Sp. z o. o.

Gródek nad Dunajcem 28

33-318  Gródek nad Dunajcem

tel. 18 441 62 28

e-mail: biuro@dunajec-grodek.pl

 1. Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Robert Hajduk – pod nr tel. 666 838 213, e-mail: r.hajduk@dunajec-grodek.pl

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę – Formularz oferty stanowi złącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.2018 r.
 4. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, która będzie posiadać następujące oznaczenia:

 

Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)

„DUNAJEC” Sp. z o. o.

Gródek  nad Dunajcem 28

33-318 Gródek nad Dunajcem

 

OFERTA W POSTĘPOWANIU

„Dostawa przyczepy kontenerowej”

Nr postępowania: 3/WK/2018

 

 1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm./, osobiście lub za pośrednictwem posłańca – na adres: „DUNAJEC” Sp. z o. o.

Gródek nad Dunajcem 28

33-318  Gródek nad Dunajcem

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków prowadzonego postępowania.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty.
 4. Wykonawcy sporządzają i składają ofertę na własny koszt a Zamawiający nie zwraca Wykonawcom żadnych, bezpośrednich czy pośrednich kosztów sporządzania oferty, złożenia oferty czy innych kosztów w jakikolwiek sposób związanych z udziałem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN).
 10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, a także przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik nr 1       –     Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2       –     Wzór Umowy

 

Zapytanie ofertowe na dostawę przyczepy kontenerowej