Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

GOSPODARKA WODNA

Spółka „Dunajec” zarządza łącznie ponad 154 km sieci wodociągowej. Cały system dystrybucji wody jest układem rozgałęzionym i ze względu na ukształtowanie terenu  jest podzielony na kilka stref ciśnienia. Sieć funkcjonuje na bardzo zróżnicowanym terenie. Najniżej położoną częścią jest w okolicy ujęcia w m. Tropie (rz. terenu ok. 235,00 m n.p.m.) najwyżej okolice zbiornika ZB1 w m. Jelna (rz. terenu ok. 535,00 m n.p.m.).

W systemie wodociągowym w gminie Gródek nad Dunajcem funkcjonuje obecnie 18 hydroforni strefowych. Dwanaście z nich współpracuje ze zbiornikami, natomiast pozostałe to wydzielone hydrofornie strefowe. Najważniejszymi hydroforniami dla zasilania całego systemu są H1 Rożnów przy ujęciach, H2 Rożnów przy kościele oraz  H7 Przydonica przy kościele. Hydrofornie podłączone są do pełnego monitoringu.

Spółka posiada łącznie 17 zbiorników zapasowo-wyrównawczych. Zbiorniki te zlokalizowane są w różnych częściach sieci.

Hydrofornia wody w miejscowości Gródek nad Dunajcem (Koszarka)

 

Budynek sterowni i zbiornik buforowy w Rożnowie przy ujęciach

 

Budynek sterowni i zbiornik zapasowo – wyrównawczy w Rożnowie przy kościele

 

Zbiornik zapasowo – wyrównawczy w Siennej

Zbiornik zapasowo – wyrównawczy w Zbyszycach

 

 

Zbiornik zapasowo – wyrównawczy w Przydonicy

Mieszkańcy Gminy Gródek nad Dunajcem zaopatrywani są w wodę ujmowaną z kilku ujęć wody podziemnej zlokalizowanych na terenie miejscowości: Rożnów, Bujne, Przydonica, Sienna oraz Tropie.

Głównym źródłem poboru wody dla całej gminy są ujęcia zlokalizowane w Rożnowie na prawym brzegu Dunajca poniżej zapory na zbiorniku Rożnowskim. Ujęcie to składa się z 7 otworów studziennych i 2 otworów szybowych.

W 2020 roku zostało sporządzone i przekazane do Małopolskiego Urzędu Województwa Małopolskiego w Krakowie opracowanie pn. „Analiza ryzyka obejmująca ocenę zagrożeń dla jakości ujmowanej wody” dotyczące ujęć wody eksploatowanych przez „Dunajec” Sp. z o. o. Poniżej skan pisma potwierdzającego spełnienie wymogów formalnych.

Analiza ryzyka – akceptacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Ujęcia wody w Rożnowie

 

Ujęcie i zbiornik wyrównawczy w Siennej

Spółka szczególny nacisk kładzie na jakość wody dostarczanej do swoich odbiorców.  Jest to obecnie przyjęty kierunek działania w strategii Spółki. Wierzymy, że poprzez ciągły nadzór ujmowanej wody oraz wody znajdującej się w sieci wodociągowej, minimalizujemy ryzyko wystąpienia przekroczeń parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych  w wodzie.

Spółka w sposób ciągły zleca wykonanie badań wskaźników fizyko-chemicznych oraz bakteriologicznych wody dostarczanej do sieci.

Badania są wykonywane przez akredytowane Laboratoria:

 • SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Prądnicka 76, 31-202 Kraków
 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa
 • Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. Laboratorium badania wody i ścieków, Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz

Parametry te spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody pitnej dostarczanej do spożycia przez ludzi (DZ. U. 2017, poz. 2294) jak również Dyrektywy Unii Europejskiej nr 98/83/WE z dnia 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Poniżej badania jakości wody w poszczególnych punktach poboru wraz z decyzjami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej stwierdzającymi przydatność wody do spożycia.

 • 2021.05.12 – Zbyszyce Zbiornik ZB-2 – kontrola zewnętrzna

2021.05.12 Zbyszyce Zbiornik ZB-2_LZT-W-416-N-2021

 • 2021.05.12 – Bartkowa-Posadowa Zbiornik ZB-6 – kontrola zewnętrzna

2021.05.12 Bartkowa-Posadowa Zbiornik ZB-6_LZT-W-417-N-2021

 • 29.06.2021 – Zbiornik Przydonica – monitoring kontrolny

2021.06.29 Zbiornik Przydonica

 • 2021.04.13 – Zbiornik wyrównawczy Bartkowa Posadowa – monitoring kontrolny

2021.04.13 – ZB Bartkowa Posadowa

 • 2021.02.23 – Rożnów Zbiornik przy kościele – monitoring przeglądowy

2021.02.23 Rożnów przy kościele SB15832032021 MP

 • 2021.02.17 – Okresowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi

Okresowa Jakoś wody – Roztoka Brzeziny

 

 • 2021.01.29 – Okresowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody_WP Rożnów

Okresowa ocena jakości wody_WP Tropie

 

 • 2021.01.20 – Rożnów Szkoła Podstawowa – monitoring kontrolny

2021.01.20 Rożnów Szkoła Podstawowa LZT_W_49_N_2021 MK

 

 • 2021.01.20 – Rożnów Szkoła Podstawowa – monitoring kontrolny

2021.01.20 Gródek GOK LZT_W_48_N_2021 MK

 

 • 2020.12.11 – Bartkowa-Posadowa zbiornik – monitoring kontrolny

2020.12.11 Bartkowa-Posadowa Zbiornik ZB-6

 

 • 2020.10.20 – Tropie Zbiornik – monitoring kontrolny

SB_112488_10_2020 Tropie

 

 • 2020.10.13 – Tropie Zbiornik – monitoring przeglądowy

Tropie – zbiornik

 

 • 2020.09.29 – WP Tropie – Roztoka-Brzeziny zbiornik – monitoring kontrolny

2020.09.29 WP Tropie zbiornik Roztoka Brzeziny

 

 • 2020.09.29 – WP Tropie – Tropie zbiornik – monitoring kontrolny

2020.09.29 WP Tropie zbiornik Tropie

 

 • 2020.09.29 – WP Rożnów – Jelna zbiornik – monitoring przeglądowy

Jelna -zbiornik

 

 • 2020.09.22 – Rożnów Zbiornik przy kościele – monitoring kontrolny

22.09.2020 r. Rożnów SB_99652_09_2020

 

 • 2020.08.18 – Jelna Zbiornik – monitoring kontrolny

2020.08.18 Jelna Zbiornik SB-86115-08-2020 MK

 

 • 2020.06.16 – Roztoka-Brzeziny Zbiornik – monitoring kontrolny

SB_57170_06_2020 Roztoka Brzeziny

 

 • 2020.06.16 – Przydonica Zbiornik – monitoring kontrolny

SB_57171_06_2020 Przydonica

 

 • 2020.05.26 – Roztoka-Brzeziny Zbiornik – monitoring kontrolny

2020.05.26 WP Tropie- Zbiornik Roztoka-Brzeziny

 

 • 2020.05.26 – Tropie Budynek oczyszczalni ścieków – monitoring kontrolny

2020.05.26 WP Tropie- Budynek Oczyszczalni Ścieków Tropie

 

 • 2020.05.13 – Zbyszyce Zbiornik – monitoring kontrolny

2020.05.13 Zbiornik Zbyszyce_LZT-W-530-N-202011

 

 • 2020.05.13 – Bartkowa-Posadowa Zbiornik– monitoring kontrolny

2020.05.13 Zbiornik Bartkowa-Posadowa LZT-W-531-N-2020

 

 • 2020.04.30 – Przydonica Zbiornik

2020.04.30 Przydonica Zbiornik

 

 • 2020.03.27 – Roztoka-Brzeziny GOK – monitoring kontrolny

2020.03.17 Roztoka-Brzeziny GOK SB-26618-03-2020 MK

 

 • 2020.02.25 – Tropie Zbiornik – monitoring przeglądowy

2020.02.25 Tropie Zbiornik SB-18343-02-2020 MP

 

 • 2020.02.25 – Zbyszyce Zbiornik – monitoring przeglądowy

2020.02.25 Zbyszyce Zbiornik SB-18342-02-2020 MP

 

 • 2020.02.20 – Okresowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody_WP Rożnów

Okresowa ocena jakości wody_WP Tropie

 

 • 2020.01.15 – Gródek nad Dunajcem GOK – monitoring kontrolny

2020.01.15 Gródek GOK LZT-W-71-N-2020 MK

 

 • 2020.01.15 – Rożnów Szkoła – monitoring kontrolny

2020.01.15 Rożnów Szkoła LZT-W-72-N-2020 MK

 

 • 2019.12.10 – Bartkowa-Posadowa Zbiornik – monitoring kontrolny

2019.12.10 Bartkowa-Posadowa Zbiornik SB-141169-12-2019

 

 • 2019.10.15 – Tropie Zbiornik – monitoring kontrolny

2019.10.15 Tropie Zbiornik SB-115048-10-2019

 

 • 2019.09.04 – Jelna Zbiornik – monitoring przeglądowy

2019.09.04 Jelna Zbiornik LW-3317-NS-2019 MP

 

 • 2019.08.26 – Tropie Zbiornik – monitoring kontrolny

2019.08.26 Tropie Zbiornik LZT-W-1357-N-2019

 

 • 2019.08.26 Roztoka-Brzeziny Zbiornik – monitoring kontrolny

2019.08.26 Roztoka-Brzeziny Zbiornik LZT-W-1356-N-2019

 

 • 2019.08.20 – Jelna Zbiornik – monitoring kontrolny

2019.08.20 Jelna Zbiornik SB-90689-08-2019

 

 • 2019.07.09 – Tropie Zbiornik

2019.07.09 Tropie Zbiornik 1750-W-2019

 

 • 2019.06.28 – Roztoka-Brzeziny Zbiornik- monitoring kontrolny

2019.06.28 Roztoka-Brzeziny Zbiornik SB-70012-07-2019

 

 • 2019.06.28 – Przydonica Zbiornik- monitoring kontrolny

2019.06.28 Przydonica Zbiornik SB-70010-07-2019

 

 • 2019.05.15 – Zbyszyce Zbiornik- monitoring kontrolny

2019.05.15 Zbyszyce Zbiornik LZT-W-702-N-2019

 

 • 2019.05.15 – Bartkowa-Posadowa Zbiornik- monitoring kontrolny

2019.05.15 Bartkowa-Posadowa Zbiornik LZT-W-703-N-2019

 

 • 2019.04.23 – Roztoka Brzeziny Zbiornik- monitoring kontrolny

2019.04.23 Roztoka-Brzeziny Zbiornik

 

 • 2019.04.23 – Tropie Oczyszczalnia- monitoring kontrolny

2019.04.23 Tropie Oczyszczalnia

 

 • 2019.04.09 – Okresowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi

2019.04.09 PPIS Okresowa ocena jakości wody _WP Tropie

2019.04.09 PPIS Okresowa ocena jakości wody _WP Rożnów

 

 • 2019.03.13 – Roztoka Brzeziny GOK – monitoring kontrolny

2019.03.13 Roztoka Brzeziny GOK SB-29462-03-2019

 

 • 2019.02.12 – Zbyszyce Zbiornik Wyrównawczy – monitoring przeglądowy

2019.02.12 Zbyszyce Zbiornik SB-14252-02-2019

 

 • 2019.02.12 – Tropie Zbiornik Wyrównawczy – monitoring przeglądowy

2019.02.12 Tropie Zbiornik SB-14251-02-2019

 

 • 2019.01.08 – Rożnów Zespół Szkół – monitoring kontrolny

2019.01.08 WP Rożnów Zespół Szkół LZT-W-36-N-2019 MK

 

 • 2019.01.08 – Rożnów Oczyszczalnia ścieków – monitoring kontrolny

2019.01.08 WP Rożnów Oczyszczalnia ścieków LZT-W-35-N-2019 MK

 

 • 2018.12.17 – Roztoka-Brzeziny Zbiornik – monitoring kontrolny

2018.12.17 Roztoka-Brzeziny Zbiornik JRCh-NL-W-B-FCh-3171-2018 MK

 

 • 2018.12.17 – Tropie Zbiornik – monitoring kontrolny

2018.12.17 Tropie Zbiornik JRCh-NL-W-B-FCh-3172-2018 MK

 

 • 2018.12.17 – Bartkowa-Posadowa Zbiornik – monitoring kontrolny

2018.12.17 Bartkowa-Posadowa Zbiornik JRCh-NL-W-B-FCh-3173-2018 MK

 

 • 2018.10.26 – Tropie Zbiornik

Wyniki badań z dnia 26.10.2018 – Zbiornik Tropie

 

 • 2018.10.26 – Tropie Sieć Wodociągowa

Wyniki badań z dnia 26.10.2018 – Tropie Hydrant

 

 • 2018.10.26 – Roztoka- Brzeziny Zbiornik

Wyniki badań z dnia 26.10.2018 – Zbiornik Roztoka Brzeziny

 

 • 2018.10.24 – Roztoka- Brzeziny Zbiornik

Wyniki badań z dnia 24.10.2018 – zbiornik Roztoka Brzeziny

 

 • 2018.10.24 – Tropie Sieć Wodociągowa

Wyniki badań z dnia 24.10.2018 – Hydrant Tropie

 

 • 2018.10.24 – Tropie Zbiornik

Wyniki badań z dnia 24.10.2018 – Zbiornik Tropie

 

 • 2018.10.12 – Roztoka-Brzeziny – Zbiornik

2018.10.12 Roztoka-Brzeziny Zbiornik JRCh-NL-W-B-2621-2018

 

 • 2018.09.28 – Jelna Zbiornik – monitoring przeglądowy

2018.09.28 Jelna Zbiornik JRCh-NL-W-B-2497-2018 MP

2018.09.28 Jelna Zbiornik JRCh-NL-W-FCh-2494-2018 MP

 

 • 2018.09.11 – Bartkowa-Posadowa Zbiornik -monitoring przeglądowy

2018.09.11 WP Rożnów Bartkowa Zbiornik LW-3200-NS-2018 MP

 

 • 2018.08.06 – Tropie Zbiornik

2018.08.06 WP Tropie Zbiornik Tropie LZT-W-1049-N-2018

 

 • 2018.08.06 – Tropie Oczyszczalnia

2018.08.06 WP Tropie Oczyszczalnia Tropie LZT-W-1048-N-2018

 

 • 2018.06.27 – Zbyszyce Zbiornik

2018.06.27 Zbyszyce Zbiornik JRCh-NL-W-B-FCh-1605-2018 MK

 

 • 2018.05.29 – Tropie Zbiornik

2018.05.29 Tropie Zbiornik

 

 • 2018.05.29 – Tropie Oczyszczalnia

2018.05.29 Tropie Oczyszczalnia

 

 • 2018.05.22 – Wodociąg Publiczny Rożnów – Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

2018.05.22 PSSE Protokół kontroli Wodociąg Publiczny Rożnów

 

 • 2018.05.08 – Wodociąg Publiczny Tropie – Zbiornik Tropie

2018.05.08 WP Tropie_Tropie zbiornik NHK-26-46-18 MP

 

 • 2018.05.08 – Wodociąg Publiczny Rożnów – Zbiornik Zbyszyce

2018.05.08 WP Rożnów Zbyszyce Zbiornik LZT-W-582-N-2018 MK

 

 • 2018.05.08 – Wodociąg Publiczny Rożnów – Zbiornik Bartkowa Posadowa

2018.05.08 WP Rożnów Bartkowa-Posadowa Zbiornik LZT-W-581-N-2018 MK

 

 • 2018.04.11 – Wodociąg Publiczny Przydonica – Zbiornik w m. Przydonica

2018.04.11 Przydonica Zbiornik NR JRCh-NL-W-B-FCh-7762-0118

 

 • 2018.02.14 – Wodociąg Publiczny Tropie – Zbiornik w m. Tropie

2018.02.14 Tropie Zbiornik NR SB-13312-02-2018 MK(1)

 

 • 2018.02.14 – Wodociąg Publiczny Tropie – Zbiornik w m. Roztoka Brzeziny

2018.02.14 Roztoka-Brzeziny Zbiornik NR SB-13314-02-2018 MK

 

 • 2018.02.14 – Wodociąg Publiczny Tropie – Zbiornik GOK Roztoka Brzeziny

2018.02.14 Roztoka-Brzeziny GOK NR SB-13315-02-2018 MK

 

 • 2018.02.05 – Wodociąg Publiczny Tropie – informacja od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

2018.02.05 PPIS Okresowa ocena jakości wody do spożycia_wodociąg Tropie(1)

 

 • 2018.02.05 – Wodociąg Publiczny Rożnów – informacja od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

2018.02.05 PPIS Okresowa ocena jakości wody do spożycia_wodociąg Rożnów

 

 • 2018.01.15 – Wodociąg Publiczny Tropie– Zbiornik w m. Tropie

2018.01.15 WP Tropie Zbiornik Tropie LZT-W-49-N-2018

 

 • 2018.01.15 – Wodociąg Publiczny Tropie– Oczyszczalnia Tropie

2018.01.15 WP Tropie Oczyszczalnia Tropie LZT-W-50-N-2018

 

 • 2018.01.15 – Wodociąg Publiczny Rożnów– Zespół Szkół Rożnów

2018.01.15 WP Rożnów Zespół Szkół Rożnów LZT-W-48-N-2018

 

 • 2018.01.15 – Wodociąg Publiczny Rożnów– GOK

2018.01.15 WP Rożnów GOK GnD LZT-W-47-N-2018

 

 • 2017.12.13 – Wodociąg Publiczny Bujne– Zbiornik w m. Bartkowa- Posadowa

2017.12.13 Wodociąg Publiczny Bujne- Zbiornik w m. Bartkowa – Posadowa

 

 • 2017.12.13 – Wodociąg Publiczny Tropie – Zbiornik w m. Roztoka-Brzeziny

2017.12.13 Wodociąg Publiczny Tropie – Zbiornik w m. Roztoka-Brzeziny

 

 • 2017.12.13 – Wodociąg Publiczny Tropie – Zbiornik w m. Tropie

2017.12.13 Wodociąg Publiczny Tropie – Zbiornik w m. Tropie

 

 • 2017.10.27- Bujne Ujęcie wody– promieniotwórczość

2017.10.27 Bujne Ujęcia wody- promieniotwórczość

 

 • 2017.10.27- Przydonica Ujęcie wody- promieniotwórczość

2017.10.27 Przydonica Ujęcie wody- promieniotwórczość

 

 • 2017.10.27- Rożnów Ujęcie wody– promieniotwórczość

2017.10.27 Rożnów Ujęcia wody- promieniotwórczość

 

 • 2017.10.27- Tropie Ujęcie wody– promieniotwórczość

2017.10.27 Tropie Ujęcie wody – promieniotwórczość

 

 • 2017.10.09 – Wodociąg Publiczny Tropie – Zbiornik w m. Tropie

2017.10.09 WP Tropie Zbiornik Tropie LZT-W-1317-N-2017

 

 • 2017.10.09 – Wodociąg Publiczny Tropie – Oczyszczalnia Tropie

2017.10.09 WP Tropie Oczyszczalnia Tropie LZT-W-1316-N-2017

 

 • 2017.09.28 – Wodociąg Publiczny Zbyszyce – Zbiornik w m. Zbyszyce

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.08.30 – Zbiornik Roztoka Brzeziny

2017.08.30 Roztoka-Brzeziny Zbiornik Nr JRCh-NL-M-12406-2017

 

 • 2017.08.30 – Zbiornik Roztoka Brzeziny

2017.08.30 Roztoka-Brzeziny Zbiornik Nr JRCh-NL-Ch-12407-2017 MP

 

 • 2017.08.30 – Zbiornik Jelna

2017.08.30 Jelna Zbiornik Nr JRCh-NL-M-12404-2017

 

 • 2017.08.30 – Zbiornik Jelna

2017.08.30 Jelna Zbiornik Nr JRCh-NL-Ch-12405-2017 MP

 

 • 2017.08.02 – Tropie Oczyszczalnia ścieków

2017.08.02 Tropie Oczyszczalnia ścieków NR SB-71711-08-2017

 

 

 • 2017.07.31 – Zbiornik Jelna

2017.07.31 Jelna Zbiornik wyrównawczy NR SB-71422-08-2017

 

 

 • 2017.07.31 – Zbiornik Tropie

2017.07.31 Tropie Zbiornik wyrównawczy NR SB-71423-08-2017

 

 • 2017.07.24 – Wodociąg Publiczny Tropie – Oczyszczalnia Tropie

2017.07.24 WP Tropie Oczyszczalnia Tropie LZT-W-965-N-2017

 

 • 2017.05.08 – Wodociąg Publiczny Rożnów – miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa w Gródku nad Dunajcem

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.05.08 – Wodociąg Publiczny Rożnów – miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa w Rożnowie

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.03.21 – Wodociąg Publiczny Zbyszyce – Zbiornik w m. Zbyszyce

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.03.21 – Wodociąg Publiczny Przydonica – Zbiornik w m. Jelna-Działy

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.03.21 – Wodociąg Publiczny Przydonica – Szkoła Podstawowa w m. Przydonica

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.03.21 – Wodociąg Publiczny Bujne– Zbiornik w m. Bartkowa (u. Czepiela)

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.03.21 – Wodociąg Publiczny Rożnów– Szkoła Podstawowa w m. Podole-Górowa

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.03.21 – Wodociąg Publiczny Tropie – Zbiornik w m. Roztoka-Brzeziny

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.03.21 – Wodociąg Publiczny Tropie – Zbiornik w m. Tropie

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.03.21 – Wodociąg Publiczny Rożnów– Szkoła Podstawowa w m. Roztoka-Brzeziny

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.02.20 – Badnia wody w m.Jelna – miejsce poboru próbek: Zbiornik wody Jelna

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.01.11 – Wodociąg Publiczny Rożnów – miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa w Gródku nad Dunajcem

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.01.11 – Wodociąg Publiczny Rożnów – miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa w Rożnowie

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.01.11 – Wodociąg Publiczny Tropie – miejsce poboru próbek: budynek oczyszczalni ścieków w m. Tropie

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.01.11 – Wodociąg Publiczny Tropie – miejsce poboru próbek: zbiornik wody w. Tropie

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.01.10 – Wodociąg Publiczny Tropie – informacja od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

Okresowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi

 

 • 2017.01.10 – Wodociąg Publiczny Rożnów – informacja od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

Okresowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi

 

 • 2014.16.04 – Wodociąg Publiczny Rożnów – miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa w Gródku nad Dunajcem oraz Szkoła Podstawowa w Rożnowie

Jakość wody do spożycia w sieci Wodociągu Publicznego Rożnów

 

 • 2014.04.10 – Wodociąg Tropie – miejsce poboru próbek: Zbiornik Wody Czystej – informacja na temat przydatności wody do spożycia w wodociągu Tropie wydana na postawie badań laboratoryjnych próbek pobranych w dniu 26.02.2014.              

Decyzja nr NHK W 32/14

 

 • 2013.10.04 – Wodociąg Publiczny Rożnów – miejsce poboru próbek: Wieś ujęcie wody- Opinia wydana na podstawie badań laboratoryjnych próbek pobranych w dniu 21.08.2013

Decyzja nr NHK W 79/13

 

 • 2013.10.01 – Wodociąg Tropie – miejsce poboru próbek: Zbiornik Wody Czystej – informacja na temat przydatności wody do spożycia w wodociągu Tropie wydana na postawie badań laboratoryjnych próbek pobranych w dniu 21.08.2013.

Decyzja nr NHK W 78/13

 

 • 2013.03.14 – Wodociąg Publiczny Rożnów – miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa w Gródku nad Dunajcem oraz Szkoła Podstawowa w Rożnowie – informacja na temat przydatności wody do spożycia  wydana na postawie badań laboratoryjnych próbek pobranych w dniu 26.02.2013.

Jakość wody do spożycia w sieci Wodociągu Publicznego Rożnów

 

 • 2013.01.09 – Wodociąg Publiczny Rożnów – miejsce poboru próbek: Zbiornik Wyrównawczy Rożnów „Wiesiółka” oraz z sieci – Budynek Administracyjny KZB- Gródek n/D – Opinia wydana na podstawie badań laboratoryjnych próbek pobranych w dniu 12.12.2012

Jakość wody do spożycia w sieci Wodociągu publicznego Rożnów

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Spółka „Dunajec” zarządza łącznie ok. 65 km sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym.  Na sieci znajduje się łącznie 19 sieciowych przepompowni ścieków.

Aglomeracja gminy Gródek nad Dunajcem jest skanalizowana w ponad 80%.

 

Przepompownia ścieków w Tropiu

 

Przepompownia ścieków w Roztoce Brzeziny.

 

Przepompownia ścieków w Tropiu

Ścieki od mieszkańców Gminy Gródek nad Dunajcem są transportowane systemem kanalizacji zbiorczej do pięciu oczyszczalni ścieków. Mechaniczno-biologiczne  oczyszczalnie ścieków o układzie sekwencyjnym typu SBR znajdują się w Gródku nad Dunajcem, Rożnowie, Tropiu, Barkowej Posadowej oraz Siennej.

Oczyszczalnia w Gródku nad Dunajcem o przepustowości 300 m3/d

 

Oczyszczalnia w Bartkowej Posadowej o przepustowości 600 m3/d

 

Oczyszczalnia w Siennej o przepustowości 250 m3/d

 

Oczyszczalnia w Rożnowie o przepustowości 300 m3/d

 

Oczyszczalnia w Tropiu o przepustowości 300 m3/d