Telefon kontaktowy   Tel. 18 441 62 28
Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM
Tel. 605 065 771 lub Tel. 695 230 705
Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW
Tel. 693 128 031 lub Tel. 666 839 268

O NAS

 

Podstawowym zadaniem „Dunajec” Sp. z o.o. jest zapewnienie ciągłości dostawy wysokiej jakości wody oraz niezawodności usługi odbioru ścieków na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem.

 

Pozostałymi przedmiotem działalności spółki jest:

– zbieranie odpadów,

– roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

– wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,

– wydobywanie żwiru, piasku,

– roboty związane z  budową dróg,

– wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

 

 

 

 

ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI                                                                                                                                   

„Dunajec” Sp. z o.o.

33-318 Gródek nad Dunajcem 28

tel. 18 441-62-28

e-mail: biuro@dunajec-grodek.pl

Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy

KRS: 0000282163

NIP: 7343232860

REGON: 120445841

 

Kapitał zakładowy:  18 190 000,00 zł

 

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu, Oddział w Gródku nad Dunajcem:

81 88110006 0010 0100 4183 0014

Od listopada 2016 roku funkcje Prezesa Zarządu Dunajec Sp. z o.o. pełni:

mgr inż. Rafał Iwański

 

Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę na zewnątrz, składa oświadczenia i podpisuje dokumenty w imieniu Spółki.

Osoby zarządzające powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zarząd wykonuje  wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza „Dunajec” Sp. z o.o. składa się z trzech członków:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Stanisław Sułkowski

Członek Rady Nadzorczej – Paweł Chrzan

Członek Rady Nadzorczej – Wiesław Kądziołka

 

Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do wyłącznej dyspozycji Zgromadzenia Wspólników ani nie należą do zakresu działania Zarządu. Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników Regulamin Rady Nadzorczej.

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Wspólników.

Jedynym 100% udziałowcem Spółki „Dunajec” jest Gmina Gródek nad Dunajcem.

 

Do wyłącznej kompetencji  Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w sprawach:

 • Rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium członkom organów Spółki- z wykonywania przez nich obowiązków;
 • Postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
 • Podziału zysków oraz ustalenia sposobu pokrycia strat;
 • Przyjęcia rocznych i wieloletnich planów działania;
 • Uchwalania oraz zwrotu dopłat;
 • Umarzania udziałów;
 • Przyjęcia nowych wspólników do Spółki;
 • Likwidacji i rozwiązania Spółki;
 • Nabywania, zbywania, wydzierżawiania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 • Tworzenia funduszy celowych;
 • Uchwalenia regulaminu działania Rady Nadzorczej;
 • Uchwalenia regulaminu działania Zarządu.

POLECANE STRONY