Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

O NAS

 

Podstawowym zadaniem „Dunajec” Sp. z o.o. jest zapewnienie ciągłości dostawy wysokiej jakości wody oraz niezawodności usługi odbioru ścieków na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem.

 

Pozostałymi przedmiotem działalności spółki jest:

– zbieranie odpadów,

– roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

– wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,

– wydobywanie żwiru, piasku,

– roboty związane z  budową dróg,

– wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

 

 

 

 

ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI                                                                                                                                   

„Dunajec” Sp. z o.o.

33-318 Gródek nad Dunajcem 28

tel. 18 441-62-28

e-mail: biuro@dunajec-grodek.pl

Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy

KRS: 0000282163

NIP: 7343232860

REGON: 120445841

 

Kapitał zakładowy:  18 700 000,00 zł

 

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu, Oddział w Gródku nad Dunajcem:

81 88110006 0010 0100 4183 0014

Od listopada 2016 roku funkcje Prezesa Zarządu Dunajec Sp. z o.o. pełni:

mgr inż. Rafał Iwański

 

Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę na zewnątrz, składa oświadczenia i podpisuje dokumenty w imieniu Spółki.

Osoby zarządzające powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zarząd wykonuje  wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza „Dunajec” Sp. z o.o. składa się z trzech członków:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Stanisław Sułkowski

Członek Rady Nadzorczej – Paweł Chrzan

Członek Rady Nadzorczej – Wiesław Kądziołka

 

Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do wyłącznej dyspozycji Zgromadzenia Wspólników ani nie należą do zakresu działania Zarządu. Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników Regulamin Rady Nadzorczej.

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Wspólników.

Jedynym 100% udziałowcem Spółki „Dunajec” jest Gmina Gródek nad Dunajcem.

 

Do wyłącznej kompetencji  Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w sprawach:

 • Rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium członkom organów Spółki- z wykonywania przez nich obowiązków;
 • Postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
 • Podziału zysków oraz ustalenia sposobu pokrycia strat;
 • Przyjęcia rocznych i wieloletnich planów działania;
 • Uchwalania oraz zwrotu dopłat;
 • Umarzania udziałów;
 • Przyjęcia nowych wspólników do Spółki;
 • Likwidacji i rozwiązania Spółki;
 • Nabywania, zbywania, wydzierżawiania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 • Tworzenia funduszy celowych;
 • Uchwalenia regulaminu działania Rady Nadzorczej;
 • Uchwalenia regulaminu działania Zarządu.

POLECANE STRONY