Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

O NAS

 

Spółka ,,Dunajec” prowadzi działalność w zakresie:

 • Zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków
 • Usług asenizacyjnych
 • Obsługi i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Usług Transportowych
 • Usług Sprzętowych
 • Usług instalacyjnych
 • Kompleksowego wykonawstwa przyłączy oraz sieci wod-kan
 • Usług budowlano-drogowych
 • Gospodarowania odpadami
 • Wydobycia oraz sprzedaży materiałów naturalnych

 

 

 

 

 

ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI                                                                                                                                   

„Dunajec” Sp. z o.o.

33-318 Gródek nad Dunajcem 28

tel. 18 441-62-28

e-mail: biuro@dunajec-grodek.pl

Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy KRS  0000282163, NIP: 7343232860, REGON: 120445841

Kapitał zakładowy:  20.137.000,00 zł

 

 

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu, Oddział w Gródku nad Dunajcem:

81 88110006 0010 0100 4183 0014

Prezes Zarządu „Dunajec” Sp. z o.o. – mgr inż. Rafał Iwański

Sposób reprezentacji podmiotu: Do reprezentowania Spółki na zewnątrz,  składania oświadczeń
i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Osoby zarządzające powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zarząd wykonuje  wszelkie uprawnienia
w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, które – w myśl prawa nie są zastrzeżone do wyłącznej dyspozycji Zgromadzenia Wspólników ani nie należą do zakresu działania Zarządu.
Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników Regulamin Rady Nadzorczej.

 

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Wspólników.

Skład Rady Nadzorczej

 • Klaudiusz Głód – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Waldemar Ziętek – Członek Rady Nadzorczej
 • Grzegorz Górka – Członek Rady Nadzorczej

Do wyłącznej kompetencji  Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w sprawach:

 • Rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium członkom organów Spółki- z wykonywania przez nich obowiązków;
 • Postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
 • Podziału zysków oraz ustalenia sposobu pokrycia strat;
 • Przyjęcia rocznych i wieloletnich planów działania;
 • Uchwalania oraz zwrotu dopłat;
 • Umarzania udziałów;
 • Przyjęcia nowych wspólników do Spółki;
 • Likwidacji i rozwiązania Spółki;
 • Nabywania, zbywania, wydzierżawiania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 • Tworzenia funduszy celowych;
 • Uchwalenia regulaminu działania Rady Nadzorczej;
 • Uchwalenia regulaminu działania Zarządu.