Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Studzienki wodomierzowe

Studzienki wodomierzowe

O tym, jak wykonane powinny być studzienki wodomierzowe, rozstrzyga §117 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065). Rozporządzenie to ma charakter przepisu techniczno-budowlanego, a więc wymagania te należy obowiązkowo przestrzegać zgodnie
z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186).

Zgodnie z §117 w/w rozporządzenia studzienka wodomierzowa, w której jest zainstalowany wodomierz główny na zewnątrz budynku, powinna:

Zgodnie z art 15 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019 poz. 1437) koszt wykonania przyłączy, w tym studzienki wodomierzowej ponosi właściciel nieruchomości, którego dotyczy podłączenie.

Na właścicielu ciąży również obowiązek zadbania o to, aby posiadane instalacji i przyłącza działały prawidłowo.

 

Zdj. nr 1. Przykładowa studzienka wodomierzowa wraz z zestawem wodomierza głównego.

 

„DUNAJEC” Sp. z o.o.