Telefon kontaktowy   Tel. 18 441 62 28
Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM
Tel. 605 065 771 lub Tel. 695 230 705
Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW
Tel. 693 128 031 lub Tel. 666 839 268

Wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej na drodze gminnej nr 290681 K Lipie, Zbęk, Miłkowa (w ramach odbudowy po powodzi).

UWAGA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT z 06.11.2015 na 12.11.2015

Gródek nad Dunajcem: Wykonanie nawierzchni mineralno- bitumicznej na drodze gminnej nr 290681 K Lipie, Zbęk, Miłkowa (w ramach odbudowy po powodzi).
Numer ogłoszenia: 154807 – 2015; data zamieszczenia: 22.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

Vzamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: DUNAJEC sp. z o.o. , Gródek nad Dunajcem 100, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 18 441 62 28, faks 18 441 62 28.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nawierzchni mineralno- bitumicznej na drodze gminnej nr 290681 K Lipie, Zbęk, Miłkowa (w ramach odbudowy po powodzi)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na drodze gminnej nr 290681 K Lipie, Zbęk, Miłkowa (w ramach realizacji zadania pn. Odbudowa drogi gminnej Lipie – Zbęk – Miłkowa nr 290681K w m. Lipie oraz Jelna w km 0+900 do 1+030 i 1+680 do 3+350). Wykonanie nawierzchni będzie miało miejsce na następujących odcinkach (wg kilometrażu) a/ km 0+900 do 1+030 b/ km 1+680 do 3+350 Ze względu na konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych związanych z wykonaniem umocnienia siatkowo-kamiennego na odcinku a/ km 0+900 do 1+030 wykonanie nawierzchni na ww odcinku drogi zostanie wykonane po zakończeniu robót na ww odcinku drogi. Orientacyjny termin zakończenia ww prac – do 30 listopada 2015 roku. Przystąpienie do wykonania nawierzchni na odcinku b/ km 1+680 do 3+350 może nastąpić bezpośrednio po podpisaniu umowy, po wykonaniu przez Wykonawcę niezbędnych prac wstępnych opisanych w przedmiarze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 2 do SIWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zastrzega, że użyte w dokumentacji technicznej określenia urządzeń, ich nazwy własne i oznaczenia mają charakter wyłącznie przykładowy. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanym w dokumentacji, a wszelkie urządzenia określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy..

II.1.5)

Vprzewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

3. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 3.1. Wypełniony formularz OFERTA , który należy sporządzić wg wzoru formularza stanowiącego zał. Nr 1 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy. 3.2. Formularz cenowy – na załączniku nr 1a 3.3. Kosztorys sporządzony na podstawie załączonej dokumentacji, w celu zweryfikowania prawidłowości cen złożonej oferty oraz stanowiący podstawę wyceny ewentualnych robót zamiennych i zamówień dodatkowych. Zamawiający oczekuje kosztorysu w formie uproszczonej, opartego na danych zawartych w przedmiarze stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia, W kosztorysie należy uwzględnić wymagane przez Zamawiającego stawki procentowe nakładów, robocizny, kosztów zakupu materiałów itp. Kosztorys winien obejmować całość zadania określonego w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z założeniami ilościowymi i jakościowymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. 3.4. wykaz prac planowanych do powierzenia podwykonawcom – na załączniku nr 4 do specyfikacji (dotyczy sytuacji, gdy przewiduje się powierzenie części zamówienia podwykonawcy) 3.5. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wykaz i zakres dopuszczalnych zmian został określony w SIWZ i umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dunajec-grodek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: DUNAJEC sp. z o.o. Gródek nad Dunajcem 100 33-318 Gródek nad Dunajcem.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2015 godzina 10:00, miejsce: DUNAJEC sp. z o.o. Gródek nad Dunajcem 100 33-318 Gródek nad Dunajcem Dziennik Podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 1.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie: a. pisemnej, b. lub faksem (nr faksu Zamawiającego: +48 018 441 62 28) c. lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: przetargi@dunajec-grodek.pl 1.2. Na żądanie każda ze stron potwierdzi czytelność faksu poprzez zwrotne przesłanie pisma z adnotacją /potwierdzam czytelność faksu/ – godzina, data i podpis. 1.3. Dokument przesłany faksem należy niezwłocznie potwierdzić pismem. 1.4. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Edward Ziółkowski, tel. 018 441 62 28 1.5. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa Zamówień Publicznych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

22.10.2015 Ogłoszenie o zamówieniu

22.10.2015 SIWZ

22.10.2015 Szkice i rysunki

23.10.2015 Formularz ofertowy – edytowalny

25.10.2015 STWiORB

27.10.2015 zmiana SIWZ

30.10.2015 odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ (2)

30.10.2015 zmiana SIWZ (3)

30.10.2015 zmiana ogłoszenia o zamówieniu

05.11.2015 zmiana SIWZ (4)

05.11.2015 zmiana ogłoszenia o zamówieniu – zmiana terminu składania ofert

12.11.2015 ogłoszenie wyniku