Telefon kontaktowy   Tel. 18 441 62 28
Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM
Tel. 605 065 771 lub Tel. 695 230 705
Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW
Tel. 693 128 031 lub Tel. 666 839 268

Wywóz oraz zagospodarowanie odpadów powstających w wyniku działalności gospodarczej „Wytwórcy odpadu”

 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
 2. 1.dopuszcza się złożenie oferty w następujący sposób:
  1. 1.1.pisemnie na dziennik podawczy pod adresem: 33-318 Gródek nad Dunajcem 28
  2. 1.2.za pośrednictwem strony internetowej: przetargi@dunajec-grodek.pl (po otrzymaniu oferty zostaje przesłane potwierdzenie otrzymania.
 1. 2.ceny w ofercie podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
 2. 3.
 3. 4.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wywóz oraz zagospodarowanie odpadów powstających w wyniku działalności gospodarczej „Wytwórcy odpadu”
  2. Rodzaj odpadów:
   1. Kod odpadu 190805. Ustabilizowany osad ścieków. Szacunkowa ilość odpadów ok.170 ton
   2. Kod odpadu 190801.
   3. Kod odpadu 190802. Zawartość piaskowników. Szacunkowa ilość odpadów ok. 5 ton

Odpady pochodzą z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowościach: Tropie, Rożnów, Bartkowa-Posadowa, Gródek nad Dunajcem, Sienna.

 1. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena-100%.

 1. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
  1. Formularz oferty cenowej wg załączonego wzoru (załącznik nr 1)
  2. Kopię zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie transportu przedmiotowych odpadów.
  3. Kopię dokumentów potwierdzających możliwość zagospodarowania/utylizacji przekazanych odpadów.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy osobno dla każdej części zamówienia.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 27.01.2017r., do godz. 10.00.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

ROBERT HAJDUK – pracownik spółki „DUNAJEC”, telefon: 666 838 213

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca zostanie zaproszony do negocjacji cenowych lub do podpisania umowy.

 1. Wzór umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

  

Załaczniki:

 1. Zaproszenie do złozenia ofert
 2. Formularz ofertowy
 3. Projekt umowy odbiór odpadów

   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 02.02.2017r.