Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Zagospodarowanie osadu ściekowego powstającego w wyniku działalności gospodarczej „Wytwórcy odpadu”

DUNAJEC, Sp. z o. o.

ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Zagospodarowanie osadu ściekowego powstającego w wyniku działalności gospodarczej „Wytwórcy odpadu”

 

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
  • dopuszcza się złożenie oferty w następujący sposób:
   • pisemnie na dziennik podawczy pod adresem: 33-318 Gródek nad Dunajcem 28
   • za pośrednictwem strony internetowej: przetargi@dunajec-grodek.pl (po otrzymaniu oferty zostaje przesłane potwierdzenie otrzymania.

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie osadu ściekowego powstającego w wyniku działalności gospodarczej „Wytwórcy odpadów”
 3. Rodzaj odpadów:
  1. Osad ścieków. Szacunkowa ilość odpadów ok.420 ton/rok

 

Odpady pochodzą z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowościach: Tropie, Rożnów, Bartkowa-Posadowa, Gródek nad Dunajcem, Sienna.

 

 1. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena

Odległość do miejsca dostawy odpadu

 

 1. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
 2. Formularz oferty cenowej wg załączonego wzoru (załącznik nr 1)
 3. Kopię dokumentów potwierdzających możliwość zagospodarowania/utylizacji przekazanych odpadów.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 17.05.2018r., do godz. 14.00.

 

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

ROBERT HAJDUK – pracownik spółki DUNAJEC, telefon: 666 838 213

 

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca zostanie zaproszony do negocjacji cenowych lub do podpisania umowy.

 

2018-05-18 – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

————————————————

2018-05-15 – postępowanie na odbiór osadów