telefony kontaktowe
18 441 62 28
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY
 
18 263 80 26
DZIAŁ TECHNICZNY
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów

Cennik

Na postawie Uchwały Zarządu nr 04/10/2022 z dnia 31.10.2022 roku, w związku z analizą ponoszonych kosztów mając na względzie uwarunkowania oraz kształtowanie się cen rynkowych materiałów naturalnych od dnia 01.11.2022 wprowadza się punktowo zmianę cennika usług dodatkowych nie objętych taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w zakresie ceny Pospółki ze złoża o uziarnieniu 0/150 mm z 25.00 zł/netto na 30.00 zł/netto.

Szanowni Klienci informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 1/09/2022 z dnia 30.09.2022 roku od dnia 01.10.2022 ulega zmianie cena przyjęcia ścieków dowożonych do punktów zlewnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gródek n/Dunajcem w miejscowościach: Gródek n/Dunajcem, Sienna, Rożnów, Bartkowa – Posadowa oraz Tropie i wyniesie 15,86 zł netto/m³.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 1/05/2020 z dnia 05.05.2020 wprowadzony zostaje nowy cennik usług dodatkowych nie objętych taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Podane poniżej ceny są cenami netto.

 

Sprzęt budowlano – drogowy

1.Wynajem minikoparki JCB 8030 wraz z operatoremUsługa100,00 zł netto godzina pracy
2.Wynajem Koparki JCB 3CX wraz z operatoremUsługa110,00 zł netto godzina pracy
3.Wynajem Koparki gąsienicowej JCB JS220 wraz z operatoremUsługa180,00 zł netto godzina pracy*
4.Walec drogowy stalowo-gumowy DV3KUsługa80,00 zł netto godzina pracy
5.Wynajem listwy wibracyjnej Doba 80,00 zł netto

*  Do stawki należy doliczyć cenę transportu w wysokości 6,00 zł netto za każdy kilometr (liczone baza Rożnów-teren budowy)

 

Materiały budowlano – drogowe

1.Pospółka ze złoża o uziarnieniu 0/150 mmTona30.00 zł netto
2.Ziemia z nadkładuTona10.00 zł netto
3.Mieszanka ziemno-żwirowaTona14.00 zł netto

 

Obsługa i konserwacja oczyszczalni ścieków przydomowych

1. Usługa zryczałtowana  czyszczenia i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków (odbiór osadu, mycie osadników, kontrola ustawień oczyszczalni, uzupełnienie kultur bakterii)
– odbiór osadu do 2 m3Ryczałt460,00 zł netto
– odbiór osadu do 3 m3Ryczałt660,00 zł netto
– odbiór osadu do 4 m3Ryczałt860,00 zł netto

2. Usługa czyszczenia i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków (usługa pojedyncza lub łączona)

– Odbiór osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.200,00 zł netto
– Mycie myjką wysokociśnieniową osadnikówUsługa40,00 zł netto
– Kontrola i ustawienie układu natleniania i zegara czasowego w ramach świadczonej usługi odbioru osaduUsługa20,00 zł netto
– Uzupełnianie kultur mikroorganizmów (uzupełnienie szczepów) w ramach świadczonej usługi odbioru osaduUsługa50,00 zł netto
– Pozostałe (naprawy, diagnozowanie uszkodzeń, odbudowa studni chłonnych, itp.)Kalkulacja indywidualnaKalkulacja indywidualna

Usługi na sieci wodno-kanalizacyjnej

1.Czyszczenie kanalizacji pojazdem ciśnieniowymZa każdą rozpoczętą godzinę pracy250,00 zł netto
2.Kontrola szczelności instalacji kanalizacyjnej  urządzeniem zadymiającym (z dojazdem)Za każdą rozpoczętą godzinę pracy100,00 zł netto
3.Diagnostyka instalacji wewnętrznej lub przyłącza  wodociągowego (lokalizacja wycieków)Za każdą rozpoczętą godzina120,00 zł netto
4.Asysta nad poborem wody z punktu poboru (hydrant)Usługa100,00 zł netto
5.

Nieuzasadniona interwencja pogotowia wodnokanalizacyjnego w godzinach:

 

7.00-19.00

19.00-07.00

 

 

Godzina

Godzina

 

 

250,00 zł netto

500,00 zł netto

6.Usługi naprawy/usunięcia awarii na infrastrukturze nie będącej w użytkowaniu SpółkiKalkulacja indywidualnaKalkulacja indywidualna
7.Koszt wykonania dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnychKalkulacja IndywidualnaKalkulacja indywidualna
8.Koszt wykonania robót budowlano –montażowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnychKalkulacja indywidualnaKalkulacja indywidualna
9.Uzgodnienie skrzyżowań infrastruktury technicznej z sieciami i przyłączami wod-kan administrowanymi przez spółkę DUNAJEC.Usługa120,00 zł netto
10.

Usunięcie awarii spowodowanej wykonywaniem robót

 

 

Koszt wody utraconej

Kalkulacja Indywidualna

 

wg obowiązującej taryfy

Kalkulacja Indywidualna

 

wg obowiązującej taryfy

 11.Włączenie do wodociągu aparatem do nawiercania pod ciśnieniemUsługa250,00 zł netto
 12.Wykonanie sprawdzenia szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach metodą zadymianiaUsługa160,00 zł netto

Gospodarka wodomierzowa

1.Ekspertyza wodomierza (w związku z nieuzasadnioną reklamacją przez Klienta prawidłowości wskazań wodomierza)Kalkulacja indywidualnaKalkulacja indywidualna
2.Opłata za wymianę uszkodzonego przez klienta wodomierzaKalkulacja wg schematu100,00 zł netto (ryczałt) + aktualny koszt wodomierza. W przypadku uszkodzenia modułu radiowego- koszty powiększone o koszt nakładki IZAR
3.Ponowne oplombowanie wodomierza, po zerwaniu lub uszkodzeniu plomby przez klientaRyczałt50,00 netto
4.Usługa montażu wodomierza (po uprzednim demontażu) – na zlecenie Odbiorcy usługRyczałt80,00 zł netto
5.Usługa demontaż wodomierza – na zlecenie Odbiorcy usługRyczałt80,00 zł netto
6.Usługa montażu wodomierza na dodatkowym źródle poboru wodyKalkulacja indywidualnaKalkulacja indywidualna
7.Usługa montaż podlicznikaKalkulacja indywidualnaKalkulacja indywidualna
8.Usługa montażu filtra antyskażeniowegoKalkulacja indywidualnaKalkulacja indywidualna
9.Dokonanie odczytu stanu wodomierza na wniosek klienta (na wniosek klienta w terminie innym niż cykl rozliczeniowy)Ryczałt50,00 zł netto
10.Uzbrojenie studni wodomierzowejRyczałt250,00 zł netto

 

Transport nieczystości ciekłych*

1.Usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wykonywana samochodem asenizacyjnym o pojemności 7m³Usługa165,00 zł brutto
2.Usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wykonywana ciągnikiem z beczką asenizacyjną o pojemności 3m³Usługa105,00 zł brutto

* stawki ryczałtowe niezależne od ilości ścieków

 

Dopuszcza się indywidualną kalkulację cen w przypadku łączenia kilku usług oraz innych uzasadnionych przypadkach.