telefony kontaktowe
18 441 62 28
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY
 
18 263 80 26
DZIAŁ TECHNICZNY
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów

Gospodarka Wodno-Ściekowa

Gospodarka wodna

Spółka „Dunajec” zarządza łącznie ponad 154 km sieci wodociągowej. Cały system dystrybucji wody jest układem rozgałęzionym i ze względu na ukształtowanie terenu  jest podzielony na kilka stref ciśnienia. Sieć funkcjonuje na bardzo zróżnicowanym terenie. Najniżej położoną częścią jest w okolicy ujęcia w m. Tropie (rz. terenu ok. 235,00 m n.p.m.) najwyżej okolice zbiornika ZB1 w m. Jelna (rz. terenu ok. 535,00 m n.p.m.).

W systemie wodociągowym w gminie Gródek nad Dunajcem funkcjonuje obecnie 18 hydroforni strefowych. Dwanaście z nich współpracuje ze zbiornikami, natomiast pozostałe to wydzielone hydrofornie strefowe. Najważniejszymi hydroforniami dla zasilania całego systemu są H1 Rożnów przy ujęciach, H2 Rożnów przy kościele oraz  H7 Przydonica przy kościele. Hydrofornie podłączone są do pełnego monitoringu.

Spółka posiada łącznie 17 zbiorników zapasowo-wyrównawczych. Zbiorniki te zlokalizowane są w różnych częściach sieci.

Galeria