telefony kontaktowe
18 441 62 28
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY
 
18 263 80 26
DZIAŁ TECHNICZNY
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów

Dane spółki

Dane spółki

Spółka ,,Dunajec” prowadzi działalność w zakresie:

  • Zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków
  • Usług asenizacyjnych
  • Obsługi i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków
  • Usług Transportowych
  • Usług Sprzętowych
  • Usług instalacyjnych
  • Kompleksowego wykonawstwa przyłączy oraz sieci wod-kan
  • Usług budowlano-drogowych
  • Gospodarowania odpadami
  • Wydobycia oraz sprzedaży materiałów naturalnych

Adres spółki:

„Dunajec” Sp. z o.o.
33-318 Gródek nad Dunajcem 28
tel. 18 441-62-28
e-mail: biuro@dunajec-grodek.pl

Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy 
KRS 0000282163, 
NIP: 7343232860, 
REGON: 120445841

Kapitał zakładowy:  23.365.000,00 zł

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu, Oddział w Gródku nad Dunajcem:
81 88110006 0010 0100 4183 0014