telefony kontaktowe
18 441 62 28
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY
 
18 263 80 26
DZIAŁ TECHNICZNY
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów

Aktualności

Nowe zasady wydawania warunków technicznych

„Dunajec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że od dnia 19 września 2021 roku wprowadzone zostaną nowe zasady wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

Do kluczowych zaliczyć można w szczególności:

 • elementy obligatoryjne wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w tym obowiązek przedłożenia planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego, określającego usytuowanie przyłącza 
  w stosunku do ustającej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu na kopii aktualnej mapie zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
   
 • w przypadku niekompletności wniosku o wydanie warunków przyłączenia, termin uzupełnienia wniosku będzie nie krótszy niż 7 dni od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia;
   
 • termin na wydanie warunków przyłączenia do sieci albo ich uzasadnionej odmowy od dnia złożenia wniosku wynosi:
 • 21 dni w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych w tym, znajdujących się w zabudowie zagrodowej,
 • 45 dni w pozostałych przypadkach;

W szczególnie uzasadnionych przypadkach terminy można przedłużyć odpowiednio o kolejne 21 i 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci.

 • do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu ubiegającego się o przyłączenie albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa;

W związku z wprowadzeniem nowy zasad wydawania warunków  przyłączenia do sieci oraz realizacji przyłączy, „Dunajec” Sp. z o.o. wdraża nowe druki wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, które dostępne są na stronie internetowej 
dunajec-grodek.pl w zakładce „Strefa Klienta – Formularze”.

Szczegółowych informacji udziela również Dział Techniczny pod numerami telefonów:

18 263 80 25, 18 263 80 26.

Sprawy dotyczące wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej oraz odbioru przyłączy niezakończonych do dnia 19 września 2021 r. stosuje się zasady dotychczasowe.

Warunki techniczne przyłączenia do sieci wydane przed 19 września 2021 r. są ważne 
do dnia 19 września 2022 r.   

Pliki do pobrania