telefony kontaktowe
18 441 62 28
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY
 
18 263 80 26
DZIAŁ TECHNICZNY
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów

Płatności

Płatności

Zawarta z nami „Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków” określa sposób rozliczeń należności za nasze usługi.

Zużycie wody i odprowadzenie ścieków rozliczamy w cyklach:

  • co trzy miesiące dla Odbiorców Indywidualnych i Instytucjonalnych,

Dodatkowe rozliczenia na podstawie odczytu podanego przez Odbiorcę Usług mogą być dokonane,
w przypadku gdy:

  • podając odczyt wodomierza głównego zaznaczysz, iż istnieje konieczność wystawienia dodatkowej faktury np. istotnie zmieniły się warunki korzystania z usług i mają wpływ na ilość pobieranej wody lub zmienił się właściciel nieruchomości;
  • nasi pracownicy przez dłuższy okres nie dokonali odczytu wodomierza głównego;
  • podany odczyt wskazuje, iż wcześniej dokonane rozliczenia były nieadekwatne: zaniżone lub zawyżone.

Rozliczenia za usługi świadczone przez ,,Dunajec” z Odbiorcą Usług odbywają się na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się w oparciu o wskazanie urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku, jako równą ilości wody pobranej. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy i podpisaniu stosownego aneksu do umowy o odprowadzenie ścieków.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie jest krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.

Zapłata za fakturę jest dokonana z chwilą uznania na rachunku bankowego, tj. w momencie pojawienia się pieniędzy na naszym koncie.

Reklamacja rozliczenia nie zwalnia Odbiorcy Usług z obowiązku terminowego opłacania należności. Do czasu rozstrzygnięcia reklamacji Odbiorca dokonuje opłat zgodnie z otrzymaną fakturą. W szczególnych przypadkach zapłaty dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i otrzymaniu faktury korygującej.

Jeżeli z wyliczonej korekty wyniknie nadpłata, zalicza się ją na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. Na żądanie Odbiorcy Usług nadpłata może zostać zwrócona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

W przypadku niedostarczenia faktury z winy Odbiorcy Usług (brak skrzynki pocztowej, nieaktualny bądź błędny adres lub inne zaniedbania) Spółka wystawia duplikat faktury na wniosek Odbiorcy. Każda z powyższych sytuacji będzie rozpatrywana indywidualnie w zależności od przyczyny nieotrzymania dokumentu (faktury).

W sytuacjach szczególnych, po przeanalizowaniu sytuacji materialnej oraz historii płatności Odbiorcy Usług, Prezes Zarządu może wyrazić zgodę na spłatę zadłużenia w systemie ratalnym. Dłużnik składa w tej sprawie pisemny wniosek.