telefony kontaktowe
18 441 62 28
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY
 
18 263 80 26
DZIAŁ TECHNICZNY
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji usług związanych z przedmiotem naszej dział ...

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji usług związanych z przedmiotem naszej działalności tj. świadczenia usług w zakresie m.in.: uzdatniania i dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dunajec Sp. z o.o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 28, numer identyfikacji podatkowej NIP: 734-323-28-60 (Spółka).
 2. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust 1 RODO, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawowe przepisów krajowych w celu:
  1. zawarcia i realizacji umów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. wypełnia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym w celach archiwalnych oraz w interesie publicznym, a w szczególności do:
   • wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
   • wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych za świadczone usługi,
   • wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
  3. realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, stanowiących w szczególności: ustalanie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, wykonanie umowy, której stroną jest Administrator.
  4. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Spółka w związku z prowadzoną działalnością w zakresie sprzedaży, dostarczania wody pitnej, odprowadzaniem ścieków, wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, usług komercyjnych (np. czyszczenie kanalizacji, dostawa wody beczkowozem, instalacji i demontażu wodomierzy) oraz utrzymywaniem sieci wodno-kanalizacyjnej - przetwarza w szczególności kategorie danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania/korespondencji, adres punktu poboru wody, nr PESEL, dane rozliczeniowe do faktury, numer klienta, adres e-mail, numer telefonu, nr NIP, REGON, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej oraz inne dane zawarte we wnioskach lub korespondencji kierowanej do Spółki. Dane pozyskiwane są przede wszystkim bezpośrednio od osoby których dane dotyczą, w momencie: zawarcia umowy ze Spółką na świadczone usługi, prowadzoną korespondencję, ustanawiane służebności przesyłu, składane wnioski, reklamacje i skargi. Spółka również może otrzymać dane od osób trzecich (np. od właściciela budynku, inwestora, projektantów, podmiotów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).
 4. Dane Spółka będzie przekazywać jedynie uprawnionym organom i instytucjom na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także podmiotom współpracującym ze Spółką w ramach świadczenia usług zapewniających rozwiązania techniczne i organizacyjne na podstawie spisanej stosownej umowy.
 5. Spółka będzie przechowywać dane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt.I celów przetwarzania, w szczególności:
  1. w zakresie zawarcia i wykonania umów - przez okres potrzebny do zawarcia umów, obowiązywania, zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane, a także przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa,
  2. w zakresie wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce - przez czas wykonywania tych obowiązków przez Spółkę, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
  3. w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
  4. w przypadku wcześniej wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych – do momentu ich wycofania.
 6. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
  1. dostępu do dotyczących jej danych osobowych - art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych osobowych - art. 16 RODO;
  3. usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust.3 RODO t.j.;
   • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
   • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  4. ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy - art. 21 RODO.
  6. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Spółka nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 8. Do pełnienia w Spółce zadań określonych w art. 39 RODO, został powołany Inspektor ochrony danych pan Radosław Kosakowski, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@dunajec-grodek.pl lub drogą pisemną pod adres siedziby Spółki, dopisek: ochrona danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO 

Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO, Spółka Dunajec uprzejmie informuje, że na terenie Spółki stosowany jest monitoring wizyjny. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych, bramach wjazdowych, tablicach ogłoszeń lub na zapleczu.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Dunajec Sp. z o.o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 28, numer identyfikacji podatkowej NIP: 734-323-28-60
 2. Administrator działając na podstawie art. 37 RODO, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do pełnienia w Spółce zadań określonych w art. 39 RODO.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce Dunajec poprzez adres e-mail: iod@dunajec-grodek.pl lub drogą pisemną pod adres siedziby Spółki.
 4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez Administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa Pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia Administratora, Pracowników i Klientów Spółki.
 5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem monitoringu (w tym dostawcom systemów CCTV (monitoringu) oraz organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu przechowywane są maksymalnie przez okres nieprzekraczający 21 dni od daty nagrania, po czym są usuwane przez nadpisanie danych. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniany jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 8. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
  • dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust.3 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób nie zgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 10. Podanie danych (wizerunku) jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OBSŁUGI KORESPONDENCJI 

Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Spółka Dunajec uprzejmie informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Dunajec Sp. z o.o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 28, numer identyfikacji podatkowej NIP: 734-323-28-60
 2. Administrator działając na podstawie art. 37 RODO, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do pełnienia w Spółce zadań określonych w art. 39 RODO.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce Dunajec poprzez adres e-mail: iod@dunajec-grodek.pl lub drogą pisemną pod adres siedziby Spółki.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi korespondencji wchodzącej i wychodzącej ze Spółki Dunajec na podstawie Pani/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit.a RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, np.wezwań do zapłaty za należności z tytułu świadczonych usług)
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na korespondencję a po jej zakończeniu przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia przez Państwa zgody.
 6. Pani/Pana dane mogą być powierzane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz kontrahentom Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, na podstawie stosownych umów.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
  • dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust.3 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób nie zgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych