telefony kontaktowe
18 441 62 28
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY
 
18 263 80 26
DZIAŁ TECHNICZNY
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów

Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników spółki

Do wyłącznej kompetencji  Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w sprawach:

 • Rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium członkom organów Spółki- z wykonywania przez nich obowiązków;
 • Postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
 • Podziału zysków oraz ustalenia sposobu pokrycia strat;
 • Przyjęcia rocznych i wieloletnich planów działania;
 • Uchwalania oraz zwrotu dopłat;
 • Umarzania udziałów;
 • Przyjęcia nowych wspólników do Spółki;
 • Likwidacji i rozwiązania Spółki;
 • Nabywania, zbywania, wydzierżawiania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 • Tworzenia funduszy celowych;
 • Uchwalenia regulaminu działania Rady Nadzorczej;
 • Uchwalenia regulaminu działania Zarządu.