Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Informacja- dostęp na teren nieruchomości

Szanowni Państwo,

 

w imieniu spółki „Dunajec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (dalej „Spółka”) informuję, że stosownie do art. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków   1 (dalej „ustawa”) osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo‑kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7 ustawy 2 (tj. w szczególności osób, których nieruchomość jest przyłączona do sieci). P

W przypadku odmowy dopuszczenia pracownika Spółki do nieruchomości, konieczne będzie wezwanie Policji przez upoważnionego pracownika Spółki.

Spółka uprawniona jest do przeprowadzania kontroli, w tym również poprzez czynności przy użyciu tzw. zadymiarki, zmierzających do wykrycia podłączeń do kanalizacji sanitarnej.

Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest zagospodarowanie wód opadowych we własnym zakresie. Wprowadzanie ścieków opadowych czy roztopowych z opadów atmosferycznych do sieci kanalizacji sanitarnej jest zabronione, stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy 3.

W przypadku stwierdzenia takiego naruszenia, sprawcy grozi odpowiedzialność karna w postaci kary ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł 4. Nadto, w razie stwierdzenia takiego naruszenia, Spółka uprawniona jest do odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli wykonano je niezgodnie z przepisami prawa lub stwierdzony został nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków 5.

Niezależnie od tego Spółka w takim wypadku uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnej i może proponować zawarcie z takimi osobami porozumień regulujących kwestię rozliczeń z tytułu bezumownego korzystania z sieci kanalizacyjnej (jakim jest wprowadzanie do niej wód opadowych i roztopowych).

Jednocześnie, Spółka przypomina, że do korzystania z usług dostaw wody i odprowadzania ścieków w ramach Grupy taryfowej I Gospodarstwa domowe są odbiorcy wykorzystujących wodę w celach bytowych w ramach prowadzenia gospodarstw domowych. Spółka informuje, że w razie stwierdzenia korzystania przez odbiorców znajdujących się w Grupie taryfowej I z usług Spółki w innych celach niż powyższe, Spółka zmuszona będzie zaktualizować grupę taryfową takiego odbiorcy i zawiadomić o tym fakcie Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem celem aktualizacji naliczonych dopłat stosownie do art. 24 ust. 6 ustawy i właściwej uchwały Rady Gminy. Skutkiem powyższego będzie zaś utrata takiego odbiorcy prawa do uzyskania dopłat, konieczność zmiany umowy ze Spółką oraz może być konieczność rozliczenia ewentualnie nienależnie pobranych dopłat. Nadto, taki przypadek stanowić może nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków (to jest bez zawarcia umowy), co upoważnia Spółkę do odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego 5