Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Dostawa chloranu (I) sodu – podchlorynu sodu w ilości 360 litrów – dezynfekantu do wody przeznaczonej do spożycia w roku 2017

 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
 2. 1.dopuszcza się złożenie oferty w następujący sposób:
  1. pisemnie na dziennik podawczy pod adresem: 33-318 Gródek nad Dunajcem 28
  2. za pośrednictwem strony internetowej: przetargi@dunajec-grodek.pl (po otrzymaniu oferty zostaje przesłane potwierdzenie otrzymania).
 3. 2.ceny w ofercie podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. 1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa chloranu (I) sodu – podchlorynu sodu w ilości360 litrów-dezynfekantu do wody przeznaczonej do spożycia w roku 2017, z transportem własnym Wykonawcy.
  2. 2.Rodzaj zamawianego towaru: Podchloryn sodowy (Kod CPV: 24312220-2)
  3. 3.Charakterystyka produktu:
   1. Postać: Ciecz,
   2. Barwa żółta, żółto-zielona,
   3. Zawartość wolnego chloru w podchlorynie sodu 15-17%
   4. Trwałość produktu: min. 50dni kalendarzowych od daty produkcji, data produkcji nie później niż 15 dni przed dostawą
   5. Podchloryn sodowy stabilizowany
   6. Przewidywana ilość zamawianego podchlorynu sodu w roku 2017 wyniesie ok. 360 litrów. Ilość przewidywanego zamówieniu może ulec zmianie i ma wyłącznie charakter informacyjny.
   7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawianą partię towaru pod adres: Oczyszczalnia Ścieków w m. Rożnów, 33-316 Rożnów.
   8. Podchloryn sodu zostanie dostarczany w pojemnikach 30 litrowych. Przewiduje się około 12 dostaw w ciągu roku 2017. Dostawa w terminie 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Każdy dostarczony pojemnik winien być oznakowany etykietą wskazującą informację o zawartości pojemnika.
   9. Dostawy realizowane będą na podstawie e-mailowego (na adres e-mail Wykonawcy) lub telefonicznego wezwania Zamawiającego z 4 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem z podaniem ilości zamawianego produktu i terminu dostawy. Dostawa produktu do Zamawiającego będzie się odbywała w godzinach od 7.30-15.30
   10. Termin realizacji zamówienia do dnia 31.12.2017r.
   11. Wykonawca na oferowane produkty musi posiadać:
    1. 1.aktualny atest higieniczny PZH Warszawa na podchloryn sodu przeznaczony do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia,
    2. 2.aktualną kartę charakterystyki produktu chemicznego, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.,
    3. 3.pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane na podstawie Ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 z póź. niejszymi zmianami),
    4. 4.deklarację zgodności produktu z normami polskimi lub europejskimi normami zharmonizowanymi wystawioną przez producenta,
    5. 5.świadectwo jakości produktu.
 1. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena-100%.

 1. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
  1. Formularz oferty cenowej wg załączonego wzoru (załącznik nr 1)
  2. Deklarację zgodności oferowanego produktu z normami polskimi lub europejskimi normami zharmonizowanymi wystawioną przez producenta,
 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy osobno dla każdej części zamówienia.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 26.01.2017r., do godz. 10.00.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

ROBERT HAJDUK – pracownik spółki DUNAJEC, telefon: 666 838 213

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca zostanie zaproszony do negocjacji cenowych lub do podpisania umowy.

 1. Wzór umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

 

Załaczniki:

 1. Zaproszenie do złozenia ofert
 2. Formularz ofertowy
 3. Projekt umowy odbiór odpadów