Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Zapytanie ofertowe: „Dostawa armatury wodociągowej dla Spółki Dunajec”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Zarząd Spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod:33-318), działając zgodnie
z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w spółce z o.o. „DUNAJEC” z siedzibą w Gródku n/Dunajcem”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:

„Dostawa armatury wodociągowej dla Spółki „DUNAJEC” Sp. z o.o.”

Nr postępowania: 4/SI/2018

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę armatury wodociągowej, według poniższego wykazu:
Lp. Asortyment Długość [m] Ilość [szt.]
1. rura PE100 TS SDR11 PN16 75*6,8 300
2. rura osłonowa PE100 SDR17 160*9,5 41
3. płozy dystansowe dn75 wysokość płozy 35 16
4. manszety 80×150 4
5. zasuwa sieciowa dn65 E2 z kołnierzem i kielichem system 2000 HAWLE PN 16 nr kat. 4041E2 1
6. kształtka PE100 SDR 17: kolano 90 stopni doczołowe dn75 PN16 6
7. kołnierz do rur PE i PVC system 2000 HAWLE nr kat. 0400 PN16 dn65/75 1
8. śruby do kołnierza dn65 8
9. uszczelka płaska gumowa dn 65 1
10. obudowa do zasuwy teleskopowa E2 HAWLE Nr kat. 9500 dn65E2,  Głębokość zabudowy 1,35-1,80 1
11. skrzynka uliczna do zasuw HAWLE nr kat. 1751K 6
12. rura PE100 TS SDR11 PN16 dn110 1 300
13. zasuwa sieciowa dn100/110 E2 z kołnierzem i kielichem system 2000 HAWLE PN 16 nr kat. 4041E2 4
14. obudowa do zasuwy teleskopowa E2 HAWLE Nr kat. 9500 dn110
E2
4
15. kołnierz do rur PE i PVC system 2000 HAWLE nr kat. 0400 PN16 dn100/110 4
16. śruby do kołnierza dn110 32
17. uszczelka płaska gumowa dn 100 4
18. kształtka PE100 SDR 17: kolano 90 stopni doczołowe dn110 PN16 7
19. kształtka PE100 SDR 17: trójnik 90 stopni redukcyjny doczołowy dn110/63 PN16 1
20. kształtka PE100 SDR 17: trójnik 90 stopni redukcyjny doczołowy dn110/90 PN16 1
21. zasuwa sieciowa dn80/90 E2 z kołnierzem i kielichem system 2000 HAWLE PN 16 nr kat. 4041E2 1
22. łuk kołnierzowy 90 stopni ze stopką nr kat. 0290 HAWLE dn80 1
23. hydrant naziemny z podwójnym zamknięciem JARAT nr kat. 8005 PN16 dn80 1
24. śruby do kołnierza dn80 16
25. uszczelka płaska gumowa dn 80 2
26. obudowa do zasuw E2 nr kat. 9500 teleskopowa dn80, Głębokość zabudowy 1,35-1,80 1
27. zasuwy do przyłączy domowych nr kt. 2520 gwint dn 5/4 24
28. opaska do nawiercania haku do rur PE i PVC HAWLE nr kat. 5250 24
29. kształtka PE100 SDR 17: trójnik 90 stopni  doczołowy dn110/110 PN16 3

 

 1. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji do udzielenia jakiego zobowiązany jest Wykonawca na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące.
 2. Wykonawca dostarczy zamówiony asortyment własnym transportem na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru.
 3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

44160000-9 – Rurociagi, instalcje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia: 31.12.2018 r.

 

III. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%
 2. Powyższe kryterium będą wyliczone według następującego wzoru:

 

najniższa cena spośród ocenianych ofert

Kc = —————————————————– x 100

cena ocenianej oferty

 

 1. Maksymalna liczba punktów, jaką w tym kryterium uzyska oferta wynosi 100.
 2. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska najwyższy wskaźnik wynikowy.

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 4. Wykonawca określi cenę ofertową ściśle według formularza cenowego podając wartość netto, stawkę i kwotę podatku od towarów i usług VAT i wartość brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 5. W trakcie realizacji Umowy podatek VAT za wykonane dostawy będzie naliczany zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia podana w Formularzu Oferty wraz z należnym podatkiem od towarów i usług zostanie odpowiednio dostosowana w drodze Zmiany do Umowy.
 6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
 2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

„DUNAJEC” Sp. z o. o.

Gródek nad Dunajcem 28

33-318  Gródek nad Dunajcem

tel. 18 441 62 28

e-mail: biuro@dunajec-grodek.pl

 1. Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Monika Sadłoń – nr tel. 696 072 400 lub 18 441 62 28 wew. 3, e-mail: sadlon@dunajec-grodek.pl.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę – Formularz oferty stanowi złącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.12.2018 r.
 3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, która będzie posiadać następujące oznaczenia:

 

Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)

„DUNAJEC” Sp. z o. o.

Gródek  nad Dunajcem 28

33-318 Gródek nad Dunajcem

 

OFERTA W POSTĘPOWANIU

„Dostawa armatury wodociągowej dla Spółki „DUNAJEC”
Sp. z o.o.”  

Nr postępowania: 4/SI/2018

 

 1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm./, osobiście lub za pośrednictwem posłańca – na adres: „DUNAJEC” Sp. z o. o.

Gródek nad Dunajcem 28

33-318  Gródek nad Dunajcem

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków prowadzonego postępowania.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty.
 4. Wykonawcy sporządzają i składają ofertę na własny koszt a Zamawiający nie zwraca Wykonawcom żadnych, bezpośrednich czy pośrednich kosztów sporządzania oferty, złożenia oferty czy innych kosztów w jakikolwiek sposób związanych z udziałem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN).
 10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, a także przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Armatura_Zapytanie_ofertowe_21.12.2018 — Formularz-1-1

Dostawa armatury wodociągowej dla Spółki Dunajec

Armatura_Zapytanie_ofertowe_21.12.2018 — Formularz-1-1