Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Dostawa paliw płynnych na potrzeby spółki „DUNAJEC” w roku 2018

Prezes Zarządu DUNAJEC, Sp. z o. o.

ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Dostawa paliw płynnych na potrzeby spółki „DUNAJEC” w roku 2018.

 

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

1.1.    dopuszcza się złożenie oferty w następujący sposób:

1.1.1.         pisemnie na dziennik podawczy pod adresem: 33-318 Gródek nad Dunajcem 28

1.1.2.         za pośrednictwem strony internetowej: przetargi@dunajec-grodek.pl (po otrzymaniu oferty zostaje przesłane potwierdzenie otrzymania.

 

1.2.    ceny w ofercie podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.3.    oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.4.    oferta ma obejmować całość zamówienia.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1.    Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa paliw płynnych na potrzeby spółki „DUNAJEC” w roku 2018.

2.2.    Rodzaj paliw:

2.2.1.    Olej napędowy. Szacunkowa ilość ok. 12 060,58 litrów.

2.2.2.    Benzyna. Szacunkowa ilość ok. 1080 litrów

 

2.3.    Opis: Dostawa będzie polegać na sukcesywnym tankowaniu pojazdów oraz maszyn Zamawiającego. Dostarczane paliwo (letnie lub zimowy w zależności od pory roku) powinno spełniać wszystkie wymagane normy jakościowe i posiadać wymagane atesty. Wskazany powyżej olej napędowy oraz benzyna, odpowiadać musi wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy                     z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2004 r. Nr 192 poz. 1969).

 

2.4.    Warunki zakupu paliwa:

2.4.1.    Tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych.

2.4.2.    Tankowanie do pojemników dostarczanych przez Zamawiającego.

2.4.3.    Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania z dystrybutora Wykonawcy w godzinach                       07:00 – 20:00 we wszystkie dni tygodnia.

2.4.4.    Odległość od stacji paliw do siedziby Zamawiającego (DUNAJEC, Sp. z o.o. Gródek nad Dunajcem 28; 33-318 Gródek nad Dunajcem nie może być większa niż 20 km

 

2.5.    Rozliczenie:

2.5.1.    Rozliczenie za zakup paliwa następować będzie na podstawie dokumentów wystawionych lub potwierdzonych przez dostawcę ( np. W-Z, karta pojazdu itp.), na których musi znajdować się ilość paliwa oraz cena paliwa z danego dnia na stacji.

2.5.2.    Podstawą rozliczenia za zakup paliwa w okresie obowiązywania umowy będzie cena obowiązująca na stacji paliw Oferenta z dnia zakupu pomniejszona o rabat (na litrze) podany w ofercie.

2.5.3.    Faktura za pobrane paliwo zostanie wystawiona na koniec każdego miesiąca na podstawie dokumentów ( np. W-Z, karta pojazdu itp.), z terminem płatności 14 dni od dnia wystawienia.

2.5.4.    Do każdej faktury ostanie dołączone zestawienie dokumentów potwierdzających pobranie paliwa ( np. W-Z, karta pojazdu itp.)

 

 1. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena-100%.

 

 1. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

 

 1. a)       Formularz oferty cenowej wg załączonego wzoru (załącznik nr 1)
 2. b)       Kopię decyzji – koncesji na obrót paliwami ciekłymi obejmującą wskazane stacje paliw, z potwierdzeniem opłaty koncesyjnej za rok 2018 na rzecz Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Jeśli Wykonawca nie spełnia choć jednego z wymienionych warunków może zostać wykluczony z postępowania. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy osobno dla każdej części zamówienia.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 08.01.2018r., do godz. 10.00.

 

 

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

ROBERT HAJDUK – pracownik spółki „DUNAJEC”, telefon: 666 838 213

 

 

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca zostanie zaproszony do negocjacji cenowych lub do podpisania umowy.

 

 1. Wzór umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

 

 

ROBERT HAJDUK

(przygotował)                        

 

 

 

Załączniki:

 1. Szczegóły postępowania
 2. Wzór ofert