Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Dostawa samochodu asenizacyjnego na potrzeby spółki DUNAJEC

Gródek nad Dunajcem: Dostawa samochodu asenizacyjnego na potrzeby spółki DUNAJEC
Numer ogłoszenia: 258358 – 2015; data zamieszczenia: 01.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: DUNAJEC sp. z o.o. , Gródek nad Dunajcem 100, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 18 441 62 28, faks 18 441 62 28.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu asenizacyjnego na potrzeby spółki DUNAJEC.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego, który spełnia niżej wymienione wymagania. 5.Wymagania ogólne. 5.1. Samochód asenizacyjny musi spełniać wymagania dotyczące: a) pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 -j.t. z późn. zm.), b) pojazdu asenizacyjnego określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617), c) samochód i wyposażenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2014 r. lub 2015 r. 5.2. Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji – dodaje się słowa /lub równoważne/. Ponadto w przypadku, gdy, w którejkolwiek części specyfikacji opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych opisywanym. Przez słowo /równoważne/ zamawiający rozumie rozwiązania techniczne, materiały lub urządzenia o parametrach i właściwościach nie gorszych niż przywołane w tych dokumentach. 5.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

3. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: a) Wypełniony formularz OFERTA , który należy sporządzić wg wzoru formularza stanowiącego zał. Nr 1 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy. b) wykaz prac planowanych do powierzenia podwykonawcom – na załączniku nr 4 do specyfikacji (dotyczy sytuacji, gdy przewiduje się powierzenie części zamówienia podwykonawcy) c) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. 2. Wprowadzenie zmian w umowie może wynikać z następujących okoliczności: 2.1. zmiany wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie zamówienia w następujących przypadkach: a) ograniczenia zakresu dostaw przez zamawiającego, w takim przypadku wysokość wynagrodzenia wykonawcy zostanie pomniejszona o kwotę odpowiadającą zaniechanym dostawom, b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana ustawowej składki podatku od towarów i usług, 2.2. zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy. b) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmiany przepisów prawa, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania przedmiotu zamówienia do zmian przepisów. 3. Warunki dokonywania w/w zmian winny być odbywać się następująco: 3.1. Inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego. 3.2. Dokonanie zmiany wymaga zgody zamawiającego. 3.3. Wymagana forma pisemna w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dunajec-grodek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: DUNAJEC sp. z o.o. Gródek nad Dunajcem 100 33-318 Gródek nad Dunajcem.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2015 godzina 10:00, miejsce: DUNAJEC sp. z o.o. Gródek nad Dunajcem 100 33-318 Gródek nad Dunajcem Dziennik Podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: I. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie: a. pisemnej, b. lub faksem (nr faksu Zamawiającego: +48 018 441 62 28) c. lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: przetargi@dunajec-grodek.pl 2. Na żądanie każda ze stron potwierdzi czytelność faksu poprzez zwrotne przesłanie pisma z adnotacją – godzina, data i podpis. 3. Dokument przesłany faksem należy niezwłocznie potwierdzić pismem. 4. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Lesław Czul, mail: Dunajec@dunajec-grodek.pl 5. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa Zamówień Publicznych II. Zamówienie powyższe jest planowane do sfinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach realizacji Projektu: -Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego- w ramach działania 1.1.- gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM priorytetu -gospodarka wodno-ściekowa- Programu Operacyjn.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

=======

01.10.2015 Ogłoszenie o zamówieniu

01.10.2015 SIWZ

05.10.2015 formularz edytowalny

07.10.2015 odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ07.10.2015 odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ

07.10.2015 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07.10.2015 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16.10.2015 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty