Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji usług związanych z przedmiotem naszej działalności tj. świadczenia usług w zakresie m.in.: uzdatniania       i dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych.

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych    z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dunajec Sp. z o.o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 28, numer identyfikacji podatkowej NIP: 734-323-28-60,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa w celu realizacji umów, rozpatrywania wniosków, przyjmowana deklaracji, rozliczania, wykonywania kontroli, obsługi wodomierzy, windykacji należności.
 3. Państwa Dane mogą być powierzane podmiotom współpracującym z nami wyłącznie w celu realizacji wyżej wskazanych usług lub spełnienia obowiązku prawa np. firmy obsługujące oprogramowanie służące do obsługi klientów, Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem itp. W takim przypadku nadal jesteśmy Administratorem tych danych i odpowiadamy za ich przetwarzanie.
 4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, na podstawie których Państwa dane są przetwarzane.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej, adres: iod@dunajec-grodek.pl lub pisemnie na adres: Dunajec Sp. z o.o., 33-318 Gródek nad Dunajcem 28, dopisek: ochrona danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO, Spółka Dunajec uprzejmie informuje, że na terenie Spółki stosowany jest monitoring wizyjny. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych, bramach wjazdowych, tablicach ogłoszeń lub na zapleczu.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Dunajec Sp. z o.o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 28, numer identyfikacji podatkowej NIP: 734-323-28-60
 2. Administrator działając na podstawie art. 37 RODO, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do pełnienia w Spółce zadań określonych w art. 39 RODO.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce Dunajec poprzez adres e-mail: iod@dunajec-grodek.pl lub drogą pisemną pod adres siedziby Spółki.
 4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez Administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa Pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia Administratora, Pracowników i Klientów Spółki.
 5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem monitoringu (w tym dostawcom systemów CCTV (monitoringu) oraz organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu przechowywane są maksymalnie przez okres nieprzekraczający 21 dni od daty nagrania, po czym są usuwane przez nadpisanie danych. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniany jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 8. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
  • dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust.3 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób nie zgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych (wizerunku) jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OBSŁUGI KORESPONDENCJI

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Spółka Dunajec uprzejmie informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Dunajec Sp. z o.o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 28, numer identyfikacji podatkowej NIP: 734-323-28-60
 2. Administrator działając na podstawie art. 37 RODO, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do pełnienia w Spółce zadań określonych w art. 39 RODO.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce Dunajec poprzez adres e-mail: iod@dunajec-grodek.pl lub drogą pisemną pod adres siedziby Spółki.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi korespondencji wchodzącej i wychodzącej ze Spółki Dunajec na podstawie Pani/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit.a RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, np.wezwań do zapłaty za należności z tytułu świadczonych usług)
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na korespondencję a po jej zakończeniu przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia przez Państwa zgody.
 6. Pani/Pana dane mogą być powierzane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz kontrahentom Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, na podstawie stosownych umów.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
  • dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust.3 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób nie zgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych