Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej na drodze gminnej nr 290681 K Lipie, Zbęk, Miłkowa (w ramach odbudowy po powodzi).

UWAGA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT z 06.11.2015 na 12.11.2015

Gródek nad Dunajcem: Wykonanie nawierzchni mineralno- bitumicznej na drodze gminnej nr 290681 K Lipie, Zbęk, Miłkowa (w ramach odbudowy po powodzi).
Numer ogłoszenia: 154807 – 2015; data zamieszczenia: 22.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: DUNAJEC sp. z o.o. , Gródek nad Dunajcem 100, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 18 441 62 28, faks 18 441 62 28.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nawierzchni mineralno- bitumicznej na drodze gminnej nr 290681 K Lipie, Zbęk, Miłkowa (w ramach odbudowy po powodzi)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na drodze gminnej nr 290681 K Lipie, Zbęk, Miłkowa (w ramach realizacji zadania pn. Odbudowa drogi gminnej Lipie – Zbęk – Miłkowa nr 290681K w m. Lipie oraz Jelna w km 0+900 do 1+030 i 1+680 do 3+350). Wykonanie nawierzchni będzie miało miejsce na następujących odcinkach (wg kilometrażu) a/ km 0+900 do 1+030 b/ km 1+680 do 3+350 Ze względu na konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych związanych z wykonaniem umocnienia siatkowo-kamiennego na odcinku a/ km 0+900 do 1+030 wykonanie nawierzchni na ww odcinku drogi zostanie wykonane po zakończeniu robót na ww odcinku drogi. Orientacyjny termin zakończenia ww prac – do 30 listopada 2015 roku. Przystąpienie do wykonania nawierzchni na odcinku b/ km 1+680 do 3+350 może nastąpić bezpośrednio po podpisaniu umowy, po wykonaniu przez Wykonawcę niezbędnych prac wstępnych opisanych w przedmiarze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 2 do SIWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zastrzega, że użyte w dokumentacji technicznej określenia urządzeń, ich nazwy własne i oznaczenia mają charakter wyłącznie przykładowy. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanym w dokumentacji, a wszelkie urządzenia określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

3. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 3.1. Wypełniony formularz OFERTA , który należy sporządzić wg wzoru formularza stanowiącego zał. Nr 1 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy. 3.2. Formularz cenowy – na załączniku nr 1a 3.3. Kosztorys sporządzony na podstawie załączonej dokumentacji, w celu zweryfikowania prawidłowości cen złożonej oferty oraz stanowiący podstawę wyceny ewentualnych robót zamiennych i zamówień dodatkowych. Zamawiający oczekuje kosztorysu w formie uproszczonej, opartego na danych zawartych w przedmiarze stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia, W kosztorysie należy uwzględnić wymagane przez Zamawiającego stawki procentowe nakładów, robocizny, kosztów zakupu materiałów itp. Kosztorys winien obejmować całość zadania określonego w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z założeniami ilościowymi i jakościowymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. 3.4. wykaz prac planowanych do powierzenia podwykonawcom – na załączniku nr 4 do specyfikacji (dotyczy sytuacji, gdy przewiduje się powierzenie części zamówienia podwykonawcy) 3.5. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wykaz i zakres dopuszczalnych zmian został określony w SIWZ i umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dunajec-grodek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: DUNAJEC sp. z o.o. Gródek nad Dunajcem 100 33-318 Gródek nad Dunajcem.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2015 godzina 10:00, miejsce: DUNAJEC sp. z o.o. Gródek nad Dunajcem 100 33-318 Gródek nad Dunajcem Dziennik Podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 1.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie: a. pisemnej, b. lub faksem (nr faksu Zamawiającego: +48 018 441 62 28) c. lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: przetargi@dunajec-grodek.pl 1.2. Na żądanie każda ze stron potwierdzi czytelność faksu poprzez zwrotne przesłanie pisma z adnotacją /potwierdzam czytelność faksu/ – godzina, data i podpis. 1.3. Dokument przesłany faksem należy niezwłocznie potwierdzić pismem. 1.4. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Edward Ziółkowski, tel. 018 441 62 28 1.5. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa Zamówień Publicznych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

22.10.2015 Ogłoszenie o zamówieniu

22.10.2015 SIWZ

22.10.2015 Szkice i rysunki

23.10.2015 Formularz ofertowy – edytowalny

25.10.2015 STWiORB

27.10.2015 zmiana SIWZ

30.10.2015 odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ (2)

30.10.2015 zmiana SIWZ (3)

30.10.2015 zmiana ogłoszenia o zamówieniu

05.11.2015 zmiana SIWZ (4)

05.11.2015 zmiana ogłoszenia o zamówieniu – zmiana terminu składania ofert

12.11.2015 ogłoszenie wyniku