Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Wykonywanie przeglądów technicznych obiektów należących do spółki „DUNAJEC”

ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Wykonywanie przeglądów technicznych obiektów należących do spółki „DUNAJEC”

 1. 1.Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
 2. 1.dopuszcza się złożenie oferty w następujący sposób:
  1. 1.1.pisemnie na dziennik podawczy pod adresem: 33-318 Gródek nad Dunajcem 28
  2. 1.2.za pośrednictwem strony internetowej: przetargi@dunajec-grodek.pl (po otrzymaniu oferty zostaje przesłane potwierdzenie otrzymania.
 1. 2.ceny w ofercie podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
 2. 3.
 3. 4.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest:wykonywanie przeglądów technicznych obiektów należących do spółki „DUNAJEC”
  2. Zakres wykonywanych prac:
   1. Uzupełnianie książek budowlanych obiektów oraz książek w zakresie eksploatacyjnym zgodnie z obowiązującym prawem.
   2. Dbanie o należyte prowadzenie książek obiektu oraz weryfikacje dokonanych wpisów.
   3. Przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)
   4. Przegląd instalacji elektrycznej (Jeśli przepisy prawa dla danego obiektu wymagają przedmiotowych przeglądów);
   5. Przegląd instalacji kanalizacyjnej – burzowej
   6. Przegląd instalacji gazowej
   7. Przegląd sieci kanalizacyjnej
   8. Przegląd sieci wodociągowej
   9. Przegląd elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczenie występujące podczas użytkowania budynku/obiektu.
   10. Wydawanie opinie pisemnych na żądanie Zamawiającego w zakresie zmian wprowadzanych na obiektach (wydawanie opinii na podstawie pisemnego wniosku)
   11. Informacja o obiektach:
    1. Sieć wodociągowa dł. 158 km
    2. Sieć kanalizacyjna dł. 64,8 km
    3. Zbiorniki wody pitnej – 17 szt.
    4. Hydrofornie wody – 19 szt. (w tym 8 szt. zainstalowanych w obrębie zbiorników wody pitnej)
    5. Przepompownie ścieków – 19 szt.
    6. Oczyszczalnie ścieków – 5 szt.
    7. Budynki handlowo-usługowe – 9 szt.
    8. Ujęcia wody – 13 szt.
    9. Szacunkowa ilość przeglądów:
    10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów w roku 2017 oraz 2018
 1. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena-100%.

 1. 4.Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
  1. a)Formularz oferty cenowej wg załączonego wzoru (załącznik nr 1)
  2. b)Oświadczenia (załącznik nr 2)
 1. 5.Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy osobno dla każdej części zamówienia.

 1. 6.Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 24.11.2017r.

 1. 7.Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

ROBERT HAJDUK – pracownik spółki DUNAJEC, telefon: 666 838 213

 1. 8.Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca zostanie zaproszony do negocjacji cenowych lub do podpisania umowy.

 

1. Zaproszenie

2. Załącznik nr 1

3. Załacznik nr 2