Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Wywóz oraz zagospodarowanie odpadów powstających w wyniku działalności gospodarczej „Wytwórcy odpadu”

 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
 2. 1.dopuszcza się złożenie oferty w następujący sposób:
  1. 1.1.pisemnie na dziennik podawczy pod adresem: 33-318 Gródek nad Dunajcem 28
  2. 1.2.za pośrednictwem strony internetowej: przetargi@dunajec-grodek.pl (po otrzymaniu oferty zostaje przesłane potwierdzenie otrzymania.
 1. 2.ceny w ofercie podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
 2. 3.
 3. 4.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wywóz oraz zagospodarowanie odpadów powstających w wyniku działalności gospodarczej „Wytwórcy odpadu”
  2. Rodzaj odpadów:
   1. Kod odpadu 190805. Ustabilizowany osad ścieków. Szacunkowa ilość odpadów ok.170 ton
   2. Kod odpadu 190801.
   3. Kod odpadu 190802. Zawartość piaskowników. Szacunkowa ilość odpadów ok. 5 ton

Odpady pochodzą z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowościach: Tropie, Rożnów, Bartkowa-Posadowa, Gródek nad Dunajcem, Sienna.

 1. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena-100%.

 1. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
  1. Formularz oferty cenowej wg załączonego wzoru (załącznik nr 1)
  2. Kopię zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie transportu przedmiotowych odpadów.
  3. Kopię dokumentów potwierdzających możliwość zagospodarowania/utylizacji przekazanych odpadów.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy osobno dla każdej części zamówienia.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 27.01.2017r., do godz. 10.00.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

ROBERT HAJDUK – pracownik spółki „DUNAJEC”, telefon: 666 838 213

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca zostanie zaproszony do negocjacji cenowych lub do podpisania umowy.

 1. Wzór umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

  

Załaczniki:

 1. Zaproszenie do złozenia ofert
 2. Formularz ofertowy
 3. Projekt umowy odbiór odpadów

   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 02.02.2017r.